Stavba

Kdy mohu začít užívat dokončený rodinný dům?

Po dokončení stavby rodinného domu je stavebník povinen ohlásit stavebnímu úřadu svůj záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. S užíváním stavby může být započato, pokud stavební úřad do 30 dnů od oznámení záměru užívání stavby nezakáže.

Zakázat užívání stavby může stavební úřad na základě provedení závěrečné kontrolní prohlídky, zjistí-li se, že nejsou splněny podmínky pro ochranu života a zdraví osob a zvířat nebo životního prostředí, že stavba ohrožuje bezpečnost, zda nebyla stavba provedena v souladu s vydaným rozhodnutím nebo opatřením, nebo ověřenou projektovou dokumentací nebo že nejsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu.

Pokud stavebník odstraní zjištěné nedostatky, může být s užíváním stavby započato jen na základě písemného sdělení stavebního úřadu o souhlasu s užíváním.