Stavba

Jestliže chci odstranit stavbu rodinného domu do 150 m2, jak mám postupovat?

Na předepsaném formuláři musíte odstranění stavby rodinného domu stavebnímu úřadu ohlásit a k ohlášení musíte připojit dokumentaci bouracích prací, závazná stanoviska, příp. rozhodnutí dotčených orgánů, atd. Jestli budou splněny zákonné podmínky (např. že odstranění stavby se netýká práv třetích osob), stavební úřad do 30 dnů ode dne ohlášení vydá souhlas s odstraněním. V opačném případě vydá stavební úřad usnesení, že záměr odstranit stavbu bude projednán v řízení. Ohlášení odstranění se v takovém případě považuje za žádost o povolení odstranění, stavební úřad může vyzvat vlastníka stavby k doplnění podkladů. Odstranit stavbu můžete svépomocí, pokud zajistíte provádění stavebního dozoru. To však neplatí v případech, kdy je ve stavbě přítomen azbest. Tehdy musí být provádění odstranění zajištěno autorizovanou osobou.

Jestliže stavební úřad stanoví, že k odstranění je třeba povolení, sdělí vám zároveň, jaké doklady musíte předložit. Dnem, kdy předložíte požadované doklady, bude zahájeno řízení o odstranění a po projednání s ostatními účastníky řízení a s dotčenými orgány vydá stavební úřad povolení k odstranění stavby. Účastníkem takového řízení není osoba nájemce.