Stavba

Souhrnné vyjádření města

Jedním z podkladů, který budete potřebovat pro dané řízení na Stavebním úřadu Říčany, je Souhrnné vyjádření města ke stavebnímu záměru.

Žádosti o Souhrnné vyjádření města se od 1. 6. 2020 podávají elektronicky prostřednictvím online formuláře. Podání osobně či poštou je možné pouze ve zvlášť odůvodněných případech a město si v tom případě vyhrazuje delší lhůtu na zpracování žádosti.

Souhrnné vyjádření města ke stavbě dostanete prostřednictvím emailu či datové schránky. Odpadá nutnost předávání osobně či na poště.

Poznámka: Jedná se o souhrnné vyjádření města jako místní samosprávy. Nejedná se o souhrnné vyjádření odboru životního prostředí ani o závazné stanovisko odboru územního plánování.

V rámci souhrnného vyjádření města obdržíte následující vyjádření:

Nedílnou přílohou žádosti je projektová dokumentace (zejména situace stavby, pohledy, řezy, průvodní a technická zpráva, popis či zákres případného oplocení,….).

Pokud se hodláte napojit na kanalizační sít a vodovodní řad, je nutné připojit také vyjádření provozovatele – 1. SčV, a.s. (kontakt – Jitka Jiráková, tel. 606 671 110).

V případě že žádost nepodává přímo stavebník, přikládá se k žádosti také plná moc.

Pokud se jedná o významnější stavební záměr, vyžadující posílení infrastruktury, bude nutné uzavřít s městem také plánovací smlouvu.