Školství

Kdy a kde probíhá zápis do ZŠ, co potřebuji k zápisu?

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání probíhá ve dnech 1. dubna až 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Den zápisu stanovuje ředitel školy, zápis probíhá ve všech školách, které zřizuje město Říčany najednou, zpravidla bývá v době od 9 do 17 hodin.

Zápisem do základní školy se rozumí podání písemné žádosti k základnímu vzdělávání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je v tomto případě základní škola.

Možnosti podání žádosti k základnímu vzdělávání

  • elektronicky do 23:29 hodin přede dnem zápisu
  • přímo na místě (na dané škole) v den zápisu

Součástí zápisu je i osobní návštěva školy dítětem. V případě nemoci dítěte, postačí podání písemné žádosti zákonným zástupcem, nebo jeho zmocněncem.

S sebou nezapomeňte přinést:

  • Vytištěnou žádost o přijetí ke školnímu vzdělávání
  • Vytištěný zápisový lístek
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Rodný list dítěte
  • V případě, že má dítě jiné trvalé bydliště než zákonný zástupce, potvrzení z evidence obyvatel
  • V případě, že budete žádat o odklad školní docházky – vytištěnou žádost o odklad, případně vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře

Další informace: