Školství

Co znamená dodatečný odklad povinné školní docházky?

Dodatečný odklad povinné školní docházky se realizuje v případě, že se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost ke školní docházce. Dodatečný odklad je možný pouze do konce prvního pololetí 1. ročníku.

Poraďte se nejprve s třídním učitelem vašeho dítěte a poté požádejte o dodatečný odklad ředitele školy, který o udělení rozhoduje. Doporučujeme jednat s pracovníkem pedagogicko-psychologické poradny a dětským lékařem.

Písemnou žádost podejte řediteli školy, ve které dítě povinnou školní docházku plní. Není možné zaslat žádost elektronicky. Předepsaný formulář a správní poplatek není stanoven. Lhůta pro vyřízení je 30 dní a proti rozhodnutí ředitele můžete podat odvolání ke krajskému úřadu.

Odklad povinné školní docházky upravuje § 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Další informace: http://skoly.ricany.cz/info/pravni-predpisy