Školství

Jaká jsou kritéria přijetí do ZŠ?

Při přijímacím řízení budou děti přijímány podle stanovených postupových kritérií v tomto pořadí:

  1. děti s trvalým pobytem v Říčanech, které bydlí ve školském spádovém obvodu školy
  2. v případě volné kapacity školy ostatní děti z jiných spádových oblastí města Říčan
  3. v případě volné kapacity školy, děti z nespádových oblastí

Školské spádové obvody jednotlivých škol jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou města Říčany č. 4/2014

Poznámky:

  • rozhodující je vždy trvalé bydliště dítěte
  • dalším určujícím kritériem je kapacita daného školského zařízení zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení a také limit v naplňování tříd

Další informace: http://skoly.ricany.cz/info/kriteria-prijeti-zs