Přestupky

Proč jsem jako poškozený nebyl vyrozuměn o vyřízení přestupku?

Každý potenciální poškozený je před zahájením řízení o přestupku správním orgánem obeslán, zda se do řízení o přestupku připojuje s náhradou škody. V případě, že se nevyjádří, má se za to, že škodu uplatňuje cestou pojišťovny. V takovém případě již není pro řízení o přestupku považován za poškozeného ve smyslu zákona o přestupcích a o věci není dále vyrozumíván (není ani přizván k ústnímu jednání vyjma případů, kdy má vystupovat jako svědek). Takto věc definuje přímo zákon o odpovědnosti za přestupky, v ust. § 70 zákona. Jednoduše řečeno, ačkoliv mi přestupkem byla způsobena škoda, v řízení o přestupku jsem účastníkem řízení pouze za podmínky, že nárok na náhradu škody v řízení sám uplatním.