Přestupky

Přestupky na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku

Přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku jsou definované zákonem o některých přestupcích. Mezi přestupky proti veřejnému pořádku náleží např. přestupky podle § 5 odst. 1 písm. a), d), e), f) – neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci, porušení nočního klidu, vzbuzení veřejného pohoršení, znečištění veřejného prostranství, veřejně přístupného objektu nebo veřejně prospěšného zařízení anebo zanedbání povinnosti úklidu veřejného prostranství, které se projednávají z úřední povinnosti. Mezi přestupky proti občanskému soužití náleží např. přestupky podle § 7 odst. 1 písm. b), c) – ublížení na zdraví z nedbalosti, úmyslné narušení občanského soužití vyhrožováním újmou na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválností nebo jiným hrubým jednáním, které se projednávají z úřední povinnosti. Mezi přestupky proti majetku náleží např. přestupky podle § 8 odst. 1 písm. a), b) – způsobení škody na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem, nebo zničením nebo poškozením věci z takového majetku, nebo neoprávněné užívání cizího majetku, které se projednávají z úřední povinnosti. Pokud byly přestupky podle § 7 odst. 1 písm. b) nebo c) a § 8 odst. 1 nebo 3, anebo byly podle § 8 spáchané mezi osobami blízkými (osobou blízkou se rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké jen tehdy, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní, má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí), anebo byly spáchány podle § 7 odst. 1 písm. a), je třeba souhlas osoby přímo postižené spácháním přestupku se zahájením řízení (viz životní situace – Přestupky proti občanskému soužití a majetku projednávané se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku).

Hlavní podmínkou k naplnění skutkové podstaty těchto přestupků je skutečnost, že protiprávním jednáním byla způsobena majetková škoda. Náhradu škody lze přiznat, pouze pokud bude spolehlivě zjištěna (doložena náležitým dokladem). Nebude-li obviněnému prokázána škoda, nebo škoda nebude spolehlivě zjištěna, bude poškozený se svým nárokem odkázán na soud. V takovém případě není poškozený účastníkem přestupkového řízení a nemá nárok na vyrozumění o výsledku řízení.