Přestupky

Policie mne označila za poškozeného, správní orgán nikoliv. Proč?

Důvodem tohoto „zmatku“ je rozdílná terminologie zákona v oblasti trestního a přestupkového práva. Obecně si pod pojmem poškozený každý přestavuje toho, kdo byl nezákonně poškozen na zdraví či na majetku. V řízení o přestupku však dle zákona o přestupcích jako poškozeného označujeme pouze toho, kdo utrpěl majetkovou škodu (nikoliv újmu na zdraví) a tuto uplatnil v řízení, takže o náhradě této škody bude správním orgánem též rozhodováno.

Bez přihlášení nároku na náhradu škody osoba, které byla škoda způsobena, není poškozeným ve smyslu zákona o přestupcích, a není tedy ani účastník řízení.