Živnostenský úřad

Podnikám v zemědělství, musím oznamovat změny?

Zemědělský podnikatel je povinen oznámit změny údajů, zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Jedná se např. o změnu sídla. Povinnost oznamovat změny zemědělský podnikatel nemá, jde-li o změny referenčních údajů zapisovaných v základních registrech, v informačním systému evidence obyvatel, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému cizinců. Změna je zpoplatněna částkou 100,- Kč (správní poplatek lze zaplatit hotově nebo platební kartou na pokladně, případně složenkou nebo převodem z účtu).

Kde můžete záležitost vyřídit:

  • Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany, Odbor Obecní živnostenský úřad, 1. patro, kanc. č. 104, 105
  • pondělí, středa: 7:00 – 12:00,  12:30 – 18:00 hodin
  • úterý: 7:00 – 12:00