Doprava

Mohu se nějak zbavit již získaných bodů?

Pokud nepřetržitě po dobu jednoho roku od posledního trestu za přestupek s body neporušíte dopravní předpisy, z Vašeho bodového konta se odečtou 4 body. (pokud jste bodů měl méně, body se Vám umažou na hodnotu 0, nikoliv do minusu).

Rozhodným dnem, od kterého běží roční lhůta pro odmazání Vašich bodů, je den, kdy jste byl naposledy pravomocně trestán za přestupek či trestný čin, v jehož důsledku Vám byly přiděleny poslední body. Tímto dnem je buď uložení blokové pokuty za přestupek či nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku projednávaného úřadem či nabytí právní moci rozsudku soudu o trestném činu, s nímž bylo přidělení bodů spojeno.

Po dobu výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, neběží doba pro odečítání bodů.

Řidiči se rovněž odečtou body, které mu byly zaznamenány na základě pravomocného rozhodnutí o přestupku nebo trestném činu po pravomocném zrušení tohoto rozhodnutí.

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností rovněž provede záznam v registru řidičů o odečtení 3 bodů z dosaženého počtu bodů řidiči, který podal písemnou žádost o odečtení bodů a doložil žádost potvrzením o ukončeném školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy, které není starší než 1 měsíc od podání žádosti, a neměl ke dni ukončení školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů ohodnocená méně než 6 body. Příslušný úřad obce s rozšířenou působností provede záznam o odečtení bodů ke dni ukončení školení ve středisku bezpečné jízdy, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od podání žádosti. Příslušný úřad obce s rozšířenou působností může provést záznam o odečtení bodů řidiči na základě potvrzení o ukončeném školení bezpečné jízdy pouze jednou za kalendářní rok.