Doprava

Jak a kde se mohu dozvědět, kolik bodů jsem již obdržel?

Tyto údaje jsou v registru řidičů, které lze získat na základě:

  • žádosti o výpis z bodového hodnocení, kterou podává řidič u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností zabývajícím se touto agendou
  • žádost o výpis z bodového hodnocení musí mít písemnou formu
  • k žádosti musí být doložen platný doklad totožnosti
  • výpis z bodového hodnocení podléhá správnímu poplatku ve výši 15,- Kč za první stranu, za každou další i započatou stránku je správní poplatek ve výši 5 Kč, pokud je pořizována na tiskárně výpočetní techniky
  • o výpis z bodového hodnocení může řidič také požádat na kontaktních místech
    Czech POINT, který také podléhá správnímu poplatku 100,- Kč.

Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.

O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis na základě úředně ověřené plné moci.