Doprava

Je možné, aby mi byly uloženy body a tuto skutečnost jsem se nedozvěděl?

Pokud přebíráte poštu, tak ne. Body se ukládají jen, pokud je řidič pravomocně uznán vinným z přestupku. Abyste dostal body, musíte buď dostat pokutu v blokovém řízení, či musí být o Vašem přestupku či trestném činu pravomocně rozhodnuto.

Pokud si přebírá obviněný z přestupku řádně poštu, možné to není. Za přestupek lze dostat pokutu i body pouze v případě, že byl viník uznán z přestupku vinným. Uznat vinným z přestupku a uložit mu za tento trest či body lze pouze v blokovém řízení, kterému musí být obviněný přítomen a s pokutou souhlasit, ať již na místě při jednání s policistou, či následně na úřadu nebo ve správním řízení. Ukládat pokutu či body na úřadě lze pouze rozhodnutím, či tzv. příkazem, což je vlastně též forma rozhodnutí. Oboje se musí zaslat obviněnému do vlastních rukou!

Pokud si obviněný nevyzvedává řádně poštu, může nastat situace, že správní orgán doručí obviněnému (rozhodnutí o přestupku) tzv. náhradním doručením. Zákon stanoví, že pokud si účastník správního řízení nepřevezme v místě trvalého pobytu, či na adrese jiné, kterou uvedl policii či správnímu orgánu, doručovanou písemnost v úložní době, pak je 10 den úložní doby doručeno, i když si účastník tuto písemnost nepřevzal (tzv. „fikce doručení“). V takovém případě může být tímto způsobem doručeno i samotné rozhodnutí o přestupku. To je jediná situace, jak by mohlo dojít k tomu, že někdo je trestán a jsou mu uloženy body, ačkoliv se o tom přímo nedozvěděl. Nikdy však nemůže dojít k tomu, že by někoho vyfotila automatická kamera měřící rychlost, a tento člověk za to dostal uděleny body bez toho, že by s ním bylo vedeno správní či blokové řízení!!!