Životní prostředí

Potřebuji vyřídit

Potřebujete:

 • Souhrnné stanovisko OŽP ke stavbě RD, přístavbě atd.,
 • Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les,
 • Stanovisko k zásahu do Významného krajinného prvku (VKP) či Krajinného rázu,
 • Stanovisko k umístění stavby do 50-ti m od lesního pozemku,
 • Vyrozumění o těžbě na lesním pozemku,
 • Souhlas s odnětím pozemků plnění funkcí lesa
 • Rybářský nebo lovecký lístek,
 • Souhlas s vynětím ze Zemědělského půdního fondu (ZPF),
 • Stanovisko dle § 11 odst. 3, zákona o ochraně ovzduší u stacionárních zdrojů nevyjmenovaných v příloze č. 2 k tomuto zákonu,
 • Podat hlášení o produkci a nakládání s odpady,
 • Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady původce
 • Rozhodnutí o platbě odvodů za zemědělskou půdu
 • Uložit sedimenty z vodní nádrže nebo rybníka na ornou půdu

Příslušné žádosti naleznete v sekci Formuláře na webu města