Technická správa

Odpady, které je možno uložit zdarma na sběrném dvoře v určitém limitním množství

Bezplatné uložení odpadu na sběrném dvoře pro občany, fyzické osoby – zapojené do systému odpadového hospodářství města, platí poplatek za popelnici, prokáží se OP s místem trvalého bydliště v Říčanech, předložením dokladu o zaplacení poplatku za komunální odpad, mohou zdarma odložit odpad uvedeny v tabulce níže.

Kód odpaduNázev odpaduMěrná jednotka (MJ)Limit MJ/rok
20 01 11Textilní materiálykg100
20 01 13*Rozpouštědlakg20
20 01 14*Kyselinykg10
20 01 15*Zásadykg10
20 01 17*Fotochemikáliekg5
20 01 19*Pesticidykg10
20 01 21*Zářivky a jiný odpad obsahující rtuťksbez limitu
20 01 23*Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky – nekompletní zařízeníksbez limitu
20 01 25Jedlý olej a tukkg20
20 01 26*Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25kg20
20 01 27*Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látkykg50
20 01 28Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27kg50
20 01 29*Detergenty obsahující nebezpečné látkykgbez limitu
20 01 30Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29kgbez limitu
20 01 31*Nepoužitelná cytostatikakgbez limitu
20 01 32*Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31kgbez limitu
20 01 33*Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto bateriekgbez limitu
20 01 34Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33kgbez limitu
20 01 35*Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 200121 a 200123 – nekompletní zařízeníksbez limitu
20 01 36Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 200121, 200123 a 200135 – nekompletní zařízeníksbez limitu
20 01 37*Dřevo obsahující  nebezpečné látkykg100
20 01 38Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 33kg200
20 01 01, 15 01 01Papír a lepenka, papírové a lepenkové obalykgbez limitu
20 01 02, 15 01 07Sklo, skleněné obalykgbez limitu
20 01 39, 15 01 02Plasty, plastové obalykgbez limitu
20 01 40, 15 01 04Kovy, kovové obalykgbez limitu
20 01 41Odpady z čištění komínůkg50
20 02 01Biologicky rozložitelný odpadkg500
20 02 02Zemina a kamenykg100
20 02 03Jiný biologicky nerozložitelný odpadkg50
20 03 07Objemný odpadkg500
17 01 01Betonkg100
17 01 02Cihlykg100
17 01 03Tašky a keramické výrobkykg500
17 01 07Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06kg100
17 09 03*Směsné stavební a demoliční odpadykg500
17 09 04Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903kg100
16 01 03Pneumatikyks16
15 01 10*Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěnékgbez limitu
15 01 11*Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou  hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádobkgbez limitu

Další informace v sekci Odpadové hospodářství