Živnostenský úřad

Výpis ze živnostenského rejstříku

Výpis z živnostenského rejstříku získáte na základě podané žádosti:

Poplatky:

  • Na živnostenském úřadě za výpis zaplatíte 20,- Kč za každou i započatou stránku (správní poplatek lze zaplatit hotově nebo platební kartou na pokladně v budově živnostenského úřadu).
  • Na kontaktních místech Czech POINTu je výše poplatku omezena zákonem na 100,- Kč za první stránku, každá další strana výpisu je zákonem omezena na částku 50,- Kč.

Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy vedeným v elektronické podobě, ve kterém jsou evidovány údaje uvedené v § 60 odst. 2 živnostenského zákona a údaje statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živnosti. Za tím účelem jsou přebírány informace a údaje z jiných informačních systémů a registrů. Správcem živnostenského rejstříku je Živnostenský úřad České republiky a jeho provozovateli jsou krajské živnostenské úřady a obecní živnostenské úřady. Živnostenský rejstřík obsahuje veřejnou část a neveřejnou část. Neveřejné jsou údaje o uložených pokutách, bydlišti, místě pobytu na území České republiky, bydlišti mimo území České republiky a rodných číslech a dále dokumenty uložené v živnostenském rejstříku. Ostatní údaje jsou veřejné a jsou přístupné na adrese www.rzp.cz. Neveřejnými se stávají po uplynutí 4 let ode dne zániku posledního živnostenského oprávnění předmětného subjektu.

Na požádání živnostenský úřad vydá v listinné nebo elektronické podobě:

  • výpis podle § 47 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona,
  • úplný výpis, který obsahuje všechny údaje (tento výpis se vydá pouze podnikateli, kterého se týká),
  • částečný výpis, který obsahuje údaje v požadovaném rozsahu,
  • potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v živnostenském rejstříku určitý zápis není.

Výpis z živnostenského rejstříku slouží jako úřední doklad k prokázání, že určitý subjekt má nebo měl živnostenské oprávnění, nebo jiných skutečností týkajících se určitého subjektu zapsaných v živnostenském rejstříku, popř. jako potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.