„Vojta s Davidem“ již brzy napomohou výuce v ZŠ Nerudova

Základní škola Nerudova, která se specializuje na vzdělávání žáků se zdravotním postižením a ze sociálně slabších rodin, je úspěšným žadatelem o dotace ze zdrojů EU, státního rozpočtu či Středočeského kraje. Úspěšně realizovány byly např. projekty v rámci EVVO (pozn. environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) financované z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, či projekt „Vzdělávací systém pro žáky a učitele ZŠ Nerudova Říčany“ z dotačního titulu OPVK.

V letošním roce získala škola rovněž dotaci z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, na projekt s názvem Hraní s Vojtou a Davidem.

V rámci projektu budou vytvořeny softwarové programy pro vzdělávání žáků s těžkým a hlubokým zdravotním postižením. Software s nižší úrovní „Hraní pro Vojtu“, je určen pro žáky s hlubokým mentálním postižením a kombinovanými vadami. Pomáhá rozvíjet smyslovou a rozumovou výchovu. Software s vyšší úrovní „Hraní pro Davida“, je určen pro žáky s těžkým mentálním postižením. Rozvíjí matematické a jazykové schopnosti, zrakovou a sluchovou analýzu a syntézu, a finanční gramotnost. Díky využití softwarů bude zkvalitněna výuka a zvýšena možnost využití moderních vyučovacích prostředků. Zároveň dojde k pořízení nového multimediálního vybavení pro výuku žáků – speciálně multimediálně upravené školní tabule, speciálně upravené PC stanice s dotykovými monitory a tomu odpovídající obnově nábytku ve speciálních třídách.

Celkové náklady projektu činí 1554 022,80 Kč a budou 100% hrazeny z dotace (zdroje EU a státního rozpočtu). Realizace projektu by měla být ukončena v červnu 2012.

Více o projektu na http://vd.zs-nerudova.ricany.cz

Bc. Martina Kunová

  granty a projektové řízení