Více zeleně pro Říčany. Město připravilo rozsáhlý projekt výsadby mezí, remízků a alejí podél silnic

V Říčanech by se během roku 2014 měly vysadit stovky stromů. V polovině dubna proběhla výsadba aleje ve Smetanově ulici nebo dubové aleje v polích mezi Říčany a městskou částí Strašín. Další vysazování zeleně se plánuje na podzimní měsíce – v tomto případě byla podána 14. dubna žádost na finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí. Stovky nových stromů se vysadí podél Říčanské ulice, která patří k nejfrekventovanějším ve městě, v polích by se měly objevit ostrůvky zeleně, které budou bránit větrné a vodní erozi.

 

„Zeleň v Říčanech byla vždy velmi důležitá pro atmosféru prvorepublikového města a sám chovám úctu k přírodě,“ říká k projektům starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodává: „I proto jsem rád přijal březnovou změnu v kompetencích, kdy radní převedli odpovědnost za správu zeleně přímo na mě. Během tří týdnů jsme připravili projekt na rozsáhlé výsadby alejí a remízků, který by z 85 % hradily evropské dotace.“

Meze a remízky by se měly objevit v oblastech nad rybníkem Marvánek, kde zpomalí vodní erozi při vyšších srážkách, dále pak na jižním okraji města u Voděradské. Tam budou bránit větrné erozi. Záměrem je také prodloužit Alej Říčaňáků až ke Světicím, kde vzniknou další dva remízky. Vysazovat by se měly především místní druhy dřevin. Lípy, běžné druhy javorů včetně babyky, třešně, duby, jabloně, jeřáby, lísky nebo trnky.

Celkové náklady na vegetační úpravy jsou cca 3 miliony korun, spoluúčast města bude zhruba patnáctiprocentní. Pokud projekt získá evropské peníze, vysazovat se bude v říjnu a listopadu letošního roku. Říčany si od krajinných prvků také slibují, že mohou zpomalit tvorbu povodní. Oblast loni zasáhly prudké lijáky, ze kterých vznikla povodeň na Botiči, Říčanském potoce a Rokytce.

„Jde o pozemky města. Projekt jsme projednali se zemědělci, kteří je mají pronajaté, aby se nebránilo zemědělským aktivitám,“ popisuje Eva Šebková z oddělení technické správy města a doplňuje ji Jitka Wohlgemuthová z odboru kanceláře starosty: „Celý projekt jsme konzultovali se současnými i bývalými zaměstnanci Agentury ochrany přírody a krajiny a doufáme, že podporu získáme.“ Aleje podél silnic odsouhlasilo vedení SÚS Středočeského kraje, zvlášť podél Říčanské ulice půjde o výraznou krajinnou dominantu.

Výsadba dvou alejí

V průběhu dubna se také vysazovaly dvě aleje. V centrální oblasti města ve Smetanově ulici se objevila alej dvou desítek krásných stromů – Muchovníku Lamarckova. Jde o dřevinu, která je nízká, má i křovinnou podobu a zdobí ji bohaté bílé květy a na podzim plodí velmi zdravé ovoce. Výsadbu město projednávalo s obyvateli ulice, kteří většinou výsadbu stromků podpořili. Druhým stromořadím vysazeným na jaře je alej na staré polní cestě mezi městem a městskou částí Strašín. Duby tam vysadí ve spolupráci s městem občanské sdružení Pastelkov.

„Spolupráce s občanskými sdruženími ve městě je skvělá a moc si jí vážím,“ připomíná starosta Vladimír Kořen a doplňuje: „Máme tu hodně dobrovolníků, kteří mění tvář města. Sdružení Pro Říčany se stará o starou třešňovku, Ekocentrum o ořechovku, Sousedé 2009 kultivují oblast Na Vysoké, Klidné město o. s. pečuje o místa na sever od nádraží, Okrašlovací spolek vyvíjí aktivity ohledně ničení plevelů jako je křídlatka. Chtěl bych aktivním obyvatelům vyjádřit hluboké díky.“

Kde bylo třeba kácet?

V průběhu března musely ale také některé stromy ustoupit. Šlo o topoly ve Škroupově ulici, které měly prohnilé kmeny a ve vichřicích byly nebezpečné, dále pak byly vykáceny akáty u Uhelné ulice, kde se buduje veřejné osvětlení. Asi největší rozruch vyvolalo kácení pěti bříz u rybníku Jureček.

„Kácení souviselo s odvodněním parkoviště, na kterém se loni objevily povrchové vody. Byl to požadavek občanů, zejména z občanského sdružení Jureček,“ vysvětluje Evžen Heyrovský, vedoucí odboru správy majetku: „Stavba vede výhradně po městských pozemcích a jinou trasu nebylo možné stanovit. Veškerá povolení město vyřídilo dle zákona.“

Posledním kácením, které proběhlo 16. 4., je odstranění stromů v místě výstavby nové MŠ Zahrádka v Labské ulici.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany