Kvalitnější služby pro děti a rodiny. Říčany pokračují v projektu sociálně-právní ochrany dětí až do září 2015

Lepší podmínky a služby sociálně-právní ochrany dětí. To je hlavním cílem projektu financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu, který probíhá téměř rok a půl v Říčanech. Díky probíhajícím aktivitám a zvyšování další odbornosti získal Odbor sociálních věcí a zdravotnictví finanční podporu až do konce září 2015.

Od února 2014 do června letošního roku město realizovalo projekt „Zvýšení kvality sociálně-právní ochrany dětí ve správním obvodu v Říčanech“, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu ČR a státního rozpočtu ČR. Díky další finanční podpoře může odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve svých aktivitách pokračovat až do 30. 9. 2015.

Sociálně-právní ochrana dětí chrání zájmy nezletilých dětí a zaměřuje se na pomoc dětem se syndromem CAN (týraným, zneužívaným nebo zanedbávaným). Snaží se najít řešení v oblastech domácího násilí, šikany na školách, kyberšikany, i různých druhů závislostí. Zaměřuje svoji činnost na podporu fungování a zachování rodiny prostřednictvím sanace rodin (jedná se o metodu preventivní práce s rodinou v případě ohrožení vývoje děti) a působí i v oblasti náhradní rodinné péče.

Cílem je zkvalitnění výkonu těchto činností ve správním obvodu Říčan. Především jde o vytvoření odpovídajících podmínek pro systematickou práci s klienty, nabídku lepších a standardizovaných služeb, zajištění průběžného profesního rozvoje a vzdělávání sociálních pracovníků nebo zvýšení informovanosti o činnosti OSPOD Říčany prostřednictvím webových stránek.

15 kulatých stolů s odborníky na péči o děti

Projekt přinesl personální posílení a také možnost využití akreditovaných odborných vzdělávacích kurzů organizovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Probíhají supervize a součástí je i nákup odborné literatury a nových právních předpisů.

„Celkem se konalo již 15 kulatých stolů na aktuální témata s odborníky z oblasti pediatrie, náhradní rodinné péče, soudnictví, sanace rodin nebo třeba psychoterapie. Přinesly nejen zajímavé informace k dané problematice, nové metody práce, ale především tipy jaké odborníky oslovit a s kým spolupracovat, aby odborná pomoc dětem byla co nejdříve poskytnuta,“ říká vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Blanka Spolková s tím, že podobné aktivity se budou konat i následující tři měsíce.

Přestože se služby sociálně-právní ochrany dětí v Říčanech lepší, bohužel situace rodin a dětí na Říčansku je podle Blanky Spolkové horší: „Situace v rodinách a to především vztahy mezi rodiči se spíše zhoršují. To vše se pak odráží na dětech. V rámci OSPOD se snažíme minimalizovat následky těchto rozporů a vést rodiče k dohodám, což je hodně náročná práce. Stoupá rovněž počet dětí zneužívaných, týraných ale i zanedbávaných. V poslední době řešíme i poměrně nové jevy spojené s kyberšikanou a sebepoškozováním.“

V rámci projektu došlo i k vybavení kanceláří, zakoupení výpočetní techniky, diktafonů a mobilních telefonů. Modernizací a rozšířením prošly webové stránky, které se stále aktualizují a zájemci si mohou přečíst čerstvé informace o průběhu projektu. „Například informujeme o tématu a hostech kulatého stolu, o připravovaných aktivitách pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, zveřejňujeme kontakty a odborné zaměření pracovníků,“ doplnila vedoucí OSVZ.

Projekt zafinancovala dotace přes 3,5 milionu korun z ESF a státního rozpočtu ČR.

Adéla Ambrožová
Tisková zpráva města Říčany