Kuřští se dočkali – jejich rybník je konečně odbahněn

V říjnu začala revitalizace dvou říčanských rybníků – vedle Marvánku začaly probíhat odbahňovací práce i na rybníce v Kuří. Oba projekty podpořené prostředky z Operačního programu Životní prostředí zapadají do koncepce, která přispěje ke snížení rizika povodní v našem městě.

Kuřský rybník na své odbahnění čekal dlouhých 40 let. V poslední době se kvůli velkému nánosu sedimentu na dně rybníka snížila především jeho retenční schopnost. Předseda osadního výboru Antonín Kousal k tomu říká: „Bez odbahnění by rybník po čase úplně zanikl. Přitom jeho význam pro místní je obrovský. Nejen že rybník plní vodohospodářskou funkci, je rovněž místem významného biotopu, kde se vyskytují žáby, škeble rybničná, užovka obojková nebo kde rostou lekníny. Malebné okolí rybníka je využíváno při pořádání společenských akcí, jako je pálení čarodějnic, dětské dny a podobně. V neposlední řadě je rybník podle městské vyhlášky zdrojem požární vody.“

Financování celé akce bylo podpořeno dotací z Operačního programu Životní prostředí, o kterou město na jaře loňského roku zažádalo a která pokryla 70 % způsobilých výdajů. Podmínkou získání dotace bylo dokončení všech prací a předložení vyúčtování akce fondu do začátku prosince 2014. Práce tedy probíhaly ve svižném tempu, k čemuž přispívali i místní dobrovolníci, zvláště z řad rybářů a hasičů.

Ve veřejné zakázce na realizaci samotného odbahnění zvítězila velkomeziříčská společnost AQUEKO, spol. s r.o., která podala nejnižší nabídkovou cenu. Celkové náklady přitom díky veřejné soutěži klesly o 30 % oproti původnímu odhadu a tyto ušetřené finance mohou být použity na realizaci jiných projektů.

Práce probíhaly od začátku října loňského roku, kdy byl rybník vypuštěn a sloven. K dalšímu postupu prací se vyjádřil technický dozor stavby, Ing. Lukáš Jaroš ze společnosti NDCON: „Po vypuštění byl rybník nastokován a následovala pauza pro odvodnění nánosu. Poté došlo k odtěžení sedimentu s tím, že ten byl ukládán na blízké pole. V zátopě rybníka byla rovněž vystavěna průcezná kamenná hrázka, která vyčlenila neprůtočnou část nádrže vhodnou pro rozvoj vodních organismů. V části rybníka bylo vedle toho vyčleněno tzv. litorální pásmo, což je mělčina při břehu, která obvykle zarůstá vegetací.“ V současné době je již rybník znovu napuštěn, a tak může znovu plnit všechny své funkce.

Jitka Wohlgemuthová
Tisková zpráva města Říčany