Konference završila mezinárodní projekt

Město Říčany se v uplynulých dvou letech aktivně účastnilo mezinárodního projektu Zapojení veřejnosti do rozvoje obce. Hlavním cílem projektu, který organizačně zajišťuje město Otrokovice, je předávání zkušeností, výměna příkladů dobré praxe a uplatnění těchto poznatků v komunikaci s občany. Do projektu bylo zapojeno jedenáct měst a obcí z České republiky, mikroregion Ivančicko sdružující 14 obcí a také norské město Fredrikstad.

Od roku 2022 se partneři projektu scházeli, aby řešili otázky, které je spojují. Prostřednictvím vzdělávacích bloků si zástupci měst a obcí prohlubovali znalosti a zdokonalovali se v dovednostech, které jsou pro úspěšné zapojení veřejnosti do řešených témat stěžejní. Na základě získaných zkušeností každý z partnerů projektu postupně vytvořil komunikační plán pro dané téma, který poté realizoval.

Město Říčany v rámci projektu řešilo participaci občanů na tvorbě nového strategického plánu rozvoje města, a to ve fázi bezprostředně předcházející zpracování návrhové části strategického plánu. Na základě informací shromážděných mimo jiné i v rámci workshopů, které v předchozí fázi proběhly v jednotlivých částech města, byla definovány problémy a cíle pro jednotlivé tematické oblasti. K nim se následně mohli občané vyjádřit při veřejném setkání, které se uskutečnilo v červnu 2023 na Masarykově náměstí. Akce přilákala poměrně velký počet účastníků, nesla se ve velmi neformálním duchu a poskytla zpracovatelům strategického plánu mnoho podnětů, jak zaznamenaných přímo v rámci setkání, tak následně získaných formou dotazníkového šetření, které na veřejné setkání navázalo v online prostředí.

Průběh projektu v jednotlivých obcích byl shrnut v rámci závěrečné konference konané v Otrokovicích v dubnu 2024, ve které vystoupili všichni partneři projektu se svými příspěvky. Konference se zúčastnili i zástupci zahraničního partnera z norského města Fredrikstad.

Zkušenosti norského partnera se ukázaly jako velice přínosné, protože nastavení komunikace občanů s veřejným i soukromým sektorem je zde na vysoké úrovni a je samozřejmou součástí všech aktivit s potenciálním dopadem na dění ve městě. Z návštěvy Norska, která byla v roce 2022 jednou z prvních aktivit projektu, si tak účastníci přivezli mnoho zkušeností, které se pak snažili realizovat v českém prostředí.

Cílem projektu bylo zlepšení schopnosti veřejné správy reagovat na potřeby obyvatel prostřednictvím zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a zajištění rozvoje odborných kompetencí zaměstnanců veřejné správy a volených zástupců v oblasti občanské participace.

Partneři projektu mají nyní možnost zkušenosti získané díky tomuto mezinárodnímu projektu uplatňovat ve své další praxi s cílem zvýšit míru reálného zapojení veřejnosti do řešení aktuálních i strategických témat.

Projekt s registračním číslem GG-MGS1-003 je v plné výši financován z Fondů Evropského hospodářského prostoru, do kterého přispívá Norsko, Lichtenštejnsko a Island.

Město Otrokovice má v projektu roli žadatele a hlavního realizátora, partnery projektu jsou norský Fredrikstad, dále pak obce a města Halenkovice, Jeseník, Kopřivnice, Kurovice, Kutná Hora, Nová Dědina, Říčany, Turnov, Uherský Brod, Valašské Meziříčí, Žlutava a Mikroregion Ivančicko.

Norské fondy - Řádná správa - Ministerstvo vnitra České republiky