Za trilobity a dinosaury

objednatTéma: paleontologie

Místo konání: Didaktické centrum geologie   

Vydejte se s námi na cestu do pravěku. Vyzkoušíme si práci paleontologů, odkryjeme zkameněliny z dávných moří i karbonských pralesů. Projdeme se minulostí Země až k prvním lidem a jejich pazourkovým nástrojům. Předvedeme si, jak vznikají zkameněliny, a odlijeme si otisk trilobita a amonita ze sádry. Dozvíme se, kam se vydat za zkamenělinami přesliček a trilobitů.

Žák

  • vysvětlí, jak vznikají zkameněliny
  • popíše hlavní geologická období včetně podmínek prostředí (moře, souš, klima)
  • na příkladu vysvětlí přizpůsobení organismů prostředí
  • uvede příklady vzniku a vymírání druhů

Zařazení v RVP

Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět (Neživá příroda, Praktické poznávání přírody) - učivo:

Ÿ   Země – vznik a stavba Země

Ÿ   vnější a vnitřní geologické procesy příčiny a důsledky

Ÿ   vývoj zemské kůry a organismů na Zemi – geologické změny, vznik života, výskyt typických organismů a jejich přizpůsobování prostředí

Ÿ   geologický vývoj a stavba území ČR

Ÿ   podnebí a počasí ve vztahu k životu – význam vody a teploty prostředí pro život, ochrana a využití přírodních zdrojů, vlivy klimatických změn na živé organismy a na člověka

Ÿ   mimořádné události způsobené přírodními vlivy – příčiny vzniku mimořádných událostí, přírodní světové katastrofy,

Ÿ   významní biologové a jejich objevy – J. Barrande

 Obecná biologie

Ÿ   vznik, vývoj, rozmanitost života – názory na vznik života

Ÿ   význam a zásady třídění organizmů