Voda vodička

objednatTéma: voda

Místo konání:  foto Voda vodičkaterén/muzeum/školka

Kde všude je voda? Pojďme se podívat, kudy a kam voda putuje. Seznámíme se s rostlinami a živočichy, kteří ve vodě a u vody žijí, a připomeneme si, na co vše vodu potřebují.

Žák

  • pojmenuje 2 rostliny rostoucí u vody nebo ve vodě
  • pojmenuje 4 živočichy žijící ve vodě nebo u vody
  • řekne, jak je zvíře nebo rostlina přizpůsobena životu ve vodě
  • předvede a namaluje koloběh vody
  • řekne, kde v domácnosti spotřebovává voda a jak by šlo vodou šetřit

Zařazení v RVP

Vzdělávací oblast (vzdělávací obor - obsah):
Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme, Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví) - učivo:
okolní krajina (místní oblast, region)- vodstvo na pevnině
voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení
rostliny, houby, živočichové - stavba těla u některých nejznámějších druhů
péče o zdraví, zdravá výživa – pitný režim
Člověk a příroda (Přírodopis – Základy ekologie)- učivo:
organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi organismy, mezi organismy a prostředím; potravní řetězce, rovnováha v ekosystému
Člověk a zdraví (Tělesná výchova)
pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity
Doplňující vzdělávací obory - Etická výchova - učivo:
schopnost spolupráce – radost ze společné činnosti a výsledku
ochrana přírody a životního prostředí – citový vztah člověka k přírodě, vnímání krásy a mnohotvárnosti přírody
Environmentální výchova (Ekosystémy) -učivo:
voda (význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás)