Voda a život

objednatTéma: voda

Místo konání:  foto Voda a život terén/muzeum/škola

Seznámíme se s koloběhem vody, vodními živočichy a rostlinami. Povíme si, jak získáváme pitnou vodu a na co všechno ji používáme. Žáci zdůvodní, proč vodou šetřit, a navrhnou úsporná opatření.

Žák

  • zařadí pojem související s vodou do skupiny podle společného znaku
  • porovná rozložení vody na zemi a zhodnotí dostupnost pitné vody
  • samostatně popíše koloběh vody na Zemi
  • sestaví potravní řetězec vodního ekosystému
  • navrhne, jak může ušetřit vodu v domácnosti a ve škole, a řekne, proč by měl vodou šetřit

Zařazení v RVP

Vzdělávací oblast (vzdělávací obor - obsah):
Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme, Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví) - učivo:
okolní krajina (místní oblast, region)- vodstvo na pevnině
voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení
rostliny, houby, živočichové - stavba těla u některých nejznámějších druhů
Člověk a příroda (Přírodopis – Základy ekologie)- učivo:
organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi organismy, mezi organismy a prostředím; potravní řetězce, rovnováha v ekosystému
Člověk a zdraví (Tělesná výchova)
pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity
Doplňující vzdělávací obory - Etická výchova - učivo:
schopnost spolupráce – radost ze společné činnosti a výsledku
ochrana přírody a životního prostředí – citový vztah člověka k přírodě, vnímání krásy a mnohotvárnosti přírody
Průřezové téma (tematický okruh):
Environmentální výchova (Ekosystémy) -učivo:
Základní podmínky života - voda (význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás)