Svět v kapce vody

objednatTéma: mikroskopování - vodní organismy

Místo konání:  foto Svět v kapce vody terén a muzeum

Jak vypadá voda pod mikroskopem? Podíváme se na kvalitu vod v říčanských potocích a rybnících pěkně zblízka.  Žáci v terénu odloví vzorky, které následně zkoumají a hodnotí.  Budeme pozorovat vodní mlže a hmyz, řasy, sinice i perloočky.

Žák

  • vysvětlí pojmy plankton, bentos, eutrofizace
  • samostatně mikroskopuje planktonní organismy
  • odebírá správně vzorky planktonu a bentosu
  • vysvětlí mechanismus eutrofizace na příkladu říčanských rybníků
  • zařadí nejběžnější zástupce mikroskopovaných vodních organismů do taxonomických skupin

Zařazení v RVP

Vzdělávací oblast (vzdělávací obor - obsah):
Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme, Rozmanitost přírody) - učivo:
okolní krajina (místní oblast, region)- rozšíření rostlinstva a živočichů, působení lidí na krajinu a životní prostředí
rostliny, živočichové - znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro člověka
rovnováha v přírodě – vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva
Člověk a příroda (Přírodopis – Základy ekologie, Praktické poznávání přírody)- učivo:
organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi organismy, mezi organismy a prostředím; potravní řetězce, rovnováha v ekosystému
praktické metody poznávání přírody – pozorování lupou a mikroskopem
Doplňující vzdělávací obory
Etická výchova - učivo:
schopnost spolupráce – radost ze společné činnosti a výsledku
ochrana přírody a životního prostředí – úcta k životu ve všech jeho formách, citový vztah člověka k přírodě, vnímání krásy a mnohotvárnosti přírody
Průřezové téma (tematický okruh)
Environmentální výchova (Ekosystémy) -učivo:
voda (ochrana její čistoty)