Pojďte s námi za zvířaty

objednatTéma: živočichové

Místo konání:  foto Pojďte s nám za zvířatyterén

Vydáme se do lesa, kde  budeme pátrat po přítomnosti živočichů a hledat pobytová znamení. Žáci pracují ve skupinách, poté si vzájemně představí své výsledky. Program doplňují hry na téma potravní řetězce a rovnováha v přírodě.  

Žák 

  • vysvětlí, co je to pobytové znamení a uvede 3 příklady
  • najde v lese alespoň 1 pobytové znamení a podle klíče určí, o kterého živočicha se jedná
  • na jednoduchých příkladech vysvětlí, co je to potravní řetězec
  • shrne, proč a jak se zvířata maskují v přírodě a uvede příklady živočichů, pro které je maskování podmínkou přežití
  • uvede alespoň 1 příklad, jak může člověk pomáhat volně žijícím živočichům a zdůvodní, proč je dobré takto činit
  • pracuje ve skupině a prezentuje výsledky společné práce
  • ocení les jako vhodné prostředí pro hru

Zařazení v RVP

Vzdělávací oblast (vzdělávací obor - obsah):
Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme, Rozmanitost přírody) - učivo:
okolní krajina (místní oblast, region)- rozšíření živočichů
rostliny, houby, živočichové –  životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa
ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – ochrana živočichů
Člověk a příroda ( Přírodopis - Základy ekologie, Praktické poznávání přírody) - učivo:
organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi organismy, mezi organismy a prostředím; potravní řetězce, rovnováha v ekosystému
praktické metody poznávání přírody  – pozorování lupou, zjednodušené určovací klíče
Člověk a zdraví (Tělesná výchova)
pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity
Doplňující vzdělávací obory - Etická výchova - učivo:
schopnost spolupráce – radost ze společné činnosti a výsledku
ochrana přírody a životního prostředí – citový vztah člověka k přírodě, vnímání krásy a mnohotvárnosti přírody
Průřezové téma (tematický okruh):
Environmentální výchova (Ekosystémy) -učivo:
Ekosystémy - les (les v našem prostředí)