Historická vycházka po Říčanech

objednat Téma: historie Říčan

Místo konání: terén - Říčanyfoto program

Vycházka s historikem muzea.  Žáci se dozvědí příběhy z historie o významných místech Říčan – hrad, kostel, radnice, náměstí, katovna a další.

Žák 

  • se seznámí s historií města a regionu

Zařazení v RVP

Vzdělávací oblast (vzdělávací obor - obsah):
Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme, Lidé a čas) - učivo:
okolní krajina (místní oblast, region)- vliv krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu a životní prostředí,
současnost a minulost v našem životě – proměny způsobu života, bydlení
báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků
Člověk a svět práce  (Dějepis) - učivo:
lidové zvyky, tradice