Expedice "Říčanský les"

objednatTéma: les, voda, půda

Místo konání: hájovna
Délka trvání: 2 dny (2. den konec okolo 14 h)  foto expedice
Cena: 750 Kč/žáka (při účasti minimálně 15 žáků) – včetně ubytování a stravy

Budeme bádat v lese, v půdě a ve vodách Říčanského lesa. Žáci pracují ve skupinách, mapují rostliny a živočichy v různých typech prostředí, učí se je poznávat a šetrně se k nim chovat. Výsledky si vzájemně prezentují. Pobytový program probíhá zejména v terénu v okolí hájovny u Světic.

Žák

  • aktivně vyhledá a s pomocí klíčů určí přírodniny
  • prezentuje své výsledky a zároveň hodnotí prezentaci spolužáků
  • navazuje přímý kontakt s přírodou a hodnotí vlastnosti přírodnin
  • mapuje počet stromů na vymezené ploše dle metodických pokynů
  • loví a mikroskopuje plankton
  • zkoumá vlastnosti půdy a hodnotí její význam

Zařazení v RVP

Vzdělávací oblast (vzdělávací obor - obsah):
Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme, Rozmanitost přírody) - učivo:
okolní krajina (místní oblast, region)- rozšíření rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu a životní prostředí,
nerosty a horniny, půda – vznik půdy a její význam
rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, význam v přírodě a pro člověka
rovnováha v přírodě – význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva
Člověk a příroda (Přírodopis – Základy ekologie, Praktické poznávání přírody) - učivo:
organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi organismy, mezi organismy a prostředím; potravní řetězce, rovnováha v ekosystému
půdy – složení, vlastnosti a význam půdy pro výživu rostlin
praktické metody poznávání přírody – pozorování lupou a mikroskopem, zjednodušené určovací klíče a atlasy, ukázky odchytu některých živočichů, jednoduché rozčleňování rostlin a živočichů
Člověk a zdraví (Tělesná výchova)
pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity
Doplňující vzdělávací obory - Etická výchova - učivo:
schopnost spolupráce – radost ze společné činnosti a výsledku
ochrana přírody a životního prostředí – úcta k životu ve všech jeho formách, citový vztah člověka k přírodě, vnímání krásy a mnohotvárnosti přírody
Průřezové téma (tematický okruh):
Environmentální výchova (Ekosystémy, Základní podmínky života - učivo:
les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa);
voda (ochrana její čistoty)
půda (propojenost složek prostředí, zdroj výživy)