Badatelelé: Ptáci a hmyz v zahradě

objednatTéma: les - badatelsky orientovaná výuka

Místo konání:  foto terén
Kdy: duben – říjen

Zahrady jsou oázou přírody v krajině, mohou poskytnout útočiště mnoha druhům živočichů. Žáci budou pozorovat ptáky a hmyz, a na základě pozorování navrhnou změny, které pozitivně ovlivní jejich výskyt v zahradě. Program je postaven na principech badatelsky orientovaného vyučování.

Cíle:
Znalostní – Žák pozná 5 běžných druhů ptáků a 5 druhů hmyzu běžně se vyskytujícího v zahradách a popíše jejich nároky na prostředí.Žák identifikuje prvky, které jsou důležité pro výskyt různých vývojových stádií hmyzu a pro hnízdění a zdroje potravy pro ptáky.
Dovednostní – Žák si klade otázky, přemýšlí o tématu, formuluje domněnky, zvládne provést jednoduchý výzkum, zvládne vyhodnotit jeho výsledky a aplikovat je do vlastního prostředí (školní zahrada, zahrada doma).
Postoje – Žák vnímá potřeby zvířat (ptáků i hmyzu), navrhne změny ve školní zahradě, které povedou k podpoře výskytu ptáků a hmyzu v zahradách.

 

Zařazení v RVP

Vzdělávací oblast (vzdělávací obor - obsah):
Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody) - učivo:
rostliny,  živočichové – životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa
Člověk a příroda (Přírodopis – Základy ekologie, Praktické poznávání přírody) - učivo:
organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi organismy, mezi organismy a prostředím; potravní řetězce, rovnováha v ekosystému
praktické metody poznávání přírody – pozorování lupou, zjednodušené určovací klíče a atlasy, ukázky odchytu některých živočichů
Doplňující vzdělávací obory - Etická výchova - učivo:
schopnost spolupráce – radost ze společné činnosti a výsledku
ochrana přírody a životního prostředí – citový vztah člověka k přírodě, vnímání krásy a mnohotvárnosti přírody