Učíme řemesla

Realizace projektu: 7/2014 - 9/2015

Projekt Učíme řemesla byl zaměřen na vzdělávání pedagogů MŠ v oblasti řemeslných technik (dřevo a textil) a motivaci k většímu zapojení získaných dovedností do práce s dětmi.  
Pedagogové se zúčastnili těchto aktivit:
- cyklus seminářů Školka blízká přírodě (ŠBP) realizovaný Asociací lesních MŠ.
- cyklus řemeslných dílen Textilní tvorba a Práce se dřevem
- samostatné řemeslné dílny (možnost zapojit a motivovat kolegy z MŠ)  
- vedení kronik o aplikaci nabytých znalostí a dovedností přímo u sebe v MŠ
- mentoring připravené řemeslné aktivity s dětmi přímo u sebe v MŠ

Veškeré kurzy a dílny jsou akreditovány v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Byla vytvořena a v nákladu 300ks vydána ojedinělá inspirativní příručka Učíme řemesla pro pedagogy MŠ, která je v tištěné verzi pro pedagogy MŠ zdarma dostupná v Muzeu Říčany. Příručka obsahuje obrazové návody pro práci s textilem a se dřevem, vč. slovního doprovodu, metodické články na témata vzdělávání pro udržitelný rozvoj, které jsou dány do kontextu řemeslné práce s dětmi na základě praktických zkušeností lektorů, vloženy jsou reálné textilní a dřevní materiály či plakáty vzorových výrobků, to vše v praktickém pracovním šanonu, vyjímatelné pro praktické využití při práci s dětmi v MŠ.

Během cyklu ŠBP se učitelé seznámili s možnostmi, jak propojit vzdělávání pro udržitelný rozvoj s řemeslem ve vzdělávacím programu MŠ. Absolvovali např. semináře psychologie učení práce s chybou, práci s rizikem či zážitkový zdravotnický seminář.

Při řemeslných dílnách si osvojili ucelené postupy a techniky práce s textilem či se dřevem, které pak zapojovali do práce s dětmi v MŠ. Pro tyto účely obdrželi balíček nářadí a materiálů, který jim byl po ukončení projektu zanechán pro další práci s dětmi. Na této cestě je vedli řemeslní lektoři i pomocí individuálních konzultací.  
Své zkušenosti a tipy do výuky si pedagogové zaznamenávali do kronik, většina také absolvovala mentoring, kdy se do MŠ přišli na výuku řemeslných aktivit podívat zástupci lektorského týmu řemeslníků a didaktiků a společně nacházeli, jak na to.

Vzdělávací cyklus běžel paralelně ve třech krajích (Středočeském, Libereckém a Jihomoravském).

Zájem ze strany pedagogů zejména o řemesla byl obrovský. Lektoři pedagogům věnovali 99h ind. konzultací navíc k realizovaným 352h řemeslných dílen během 1 školního roku. Byly naplněny i další cíle. Nejdůležitější je pro nás zvýšený zájem pedagogů i o jiné materiály, než papír a často opakovaný údiv a sám nad sebou a radost, že TOHLE JÁ DOKÁŽU, oceňuje nejvíce hlavní lektorka programu Textil, Petra Skřivánková. Více v evaluační zprávě projektu.

I když projekt nemá udržitelnost, Muzeum Říčany bude nadále pokračovat v rozvoji řemeslných dovedností, nejen u učitelů MŠ.

Aktuálně můžete vybírat z

Souhrnné informace o projektu:

• Schválená výše dotace: 7 457 749,08 Kč
• Doba realizace: 10. 7. 2014 - 30. 9. 2015
• Příjemce podpory a realizátor projektu: Muzeum Říčany
• Partner projektu s finančním příspěvkem: Asociace lesních MŠ
• Financování: z prostředků ESF, OP VK a státního rozpočtu ČR
• Hlavní výstupy:
- akreditovány pro učitele 4 šestnáctihodinové řemeslné cykly
a 14 samostatných čtyřhodinových dílen.
- zrealizován 3x celoroční vzdělávací cyklus Školka blízká přírodě
- zrealizovány 3x celoroční vzdělávací cykly dílen programu DŘEVO a TEXTIL
- zrealizováno 40 samostatných řemeslných dílen
- zrealizováno více než 37 mentoringů na půdě MŠ
a individuálních konzultací
- podpořeno celkem 342 učitelů
- vytvořena metodická příručka pro práci učitelů MŠ se dřevem a textilem, reflektující vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Investice do rozvoje vzdělávání.