Aktuální projekty

Oborový mentoring v přírodovědném a polytechnickém vzdělávání

11/2016 - 10/2020

Během čtyř let se díky finanční podpoře Evropské unie prostřednictvím OP VVV individuálně věnujeme osobnostnímu a profesnímu rozvoji 40 učitelů MŠ a 40 učitelů ZŠ.

Zabýváme se společně oborovou didaktou v polytechnické výchově a v přírodních vědách. Formou střídavé výuky učitele podporujeme v zavádění nových metod a postupů. Pedagogové se učí využívat s dětmi nové materiály, pomůcky a přístroje. Zvyšují si také své pedagogické kompetence v oblasti plánování i hodnocení výuky. Na společných setkáních se prakticky učíme, jak nově nabyté dovednosti "posílat dál" svým kolegyním a kolegům. Po roce tréninku s našimi konzultanty již bude mít učitel ve škol(ce) na starosti svého kolegu, se kterým bude sdílet své zkušenosti a pomáhat mu nové metody zavádět do praxe v jeho třídě. To vše opět za podpory konzultantů. V této oblasti spolupracujeme se Společnosti pro kvalitu školy

Během 2 let dostane každý pedagog, zapojený do projektu, od našich konzultantů individuální podporu v rozsahu více než 170h přímé spolupráce a pomůcky pro výuku v hodnotě min. 20 000,- Kč. 

Pokud by se do projektu chtěli zapojit učitelé i z vaší škol(ky), neváhejte nás kontaktovat. V dubnu 2018 budou probíhat se zájemci rozhovory upřesňující vzájemná očekávání, v září 2018 začínáme.

Manažer projektu: MgA. Adéla Venerová,  adela.venerova@muzeum.ricany.cz

Podstatou metody je přenášení aktivity z pedagoga na dítě. U klasických výrobků, které vídáme na nástěnkách ve školce, je většina aktivity na paní učitelce. Vymyslí téma, vyhledá si konkrétní výrobek, vymyslí z čeho a čím se bude tvořit, také jak – aby vše drželo pohromadě, pomůže dětem s tvorbou, aby to všechny děti měly stejně pěkné a hotové výrobky vystaví na nástěnku. Děti si tak rozvíjí jemnou motoriku a schopnost pracovat podle pokynů.

V tvořivé hře není cílem výrobek, dáme dítěti různé materiály, nástroje a jednoduchá pravidla. Dítě pak samo vymýšlí, co bude tvořit, z čeho, jaké potřebuje nástroje. S hotovým výrobkem si pak může hrát a dále ho vylepšovat. Rozvíjí si tak – kromě motoriky – konstrukční myšlení, kreativitu, schopnost pracovat s vlastními chybami atd. Samotné učitelky jsou velmi často překvapeny, co jejich děti dokázaly vymyslet.

Aby děti získaly vztah k přírodě a přistupovaly ke svému okolí zodpovědně, musí s ním mít bezprostřední zkušenost. Vztah ani schopnost promýšlet důsledky svého konání nezískají z učebnic ani pracovních sešitů. Proto otvíráme učitelům dveře k badatelskému vyučování. Jde o pedagogický přístup, při kterém děti aktivně získávají informace a pracují podobně jako vědci – od otázek a domněnek přes pozorování a pokusy k závěrům a souvislostem. 

Procházíme s učiteli jednotlivé badatelské kroky podle ověřené metodiky Průvodce učitele badatelsky orientovaným vyučováním (www.badatele.cz). Učitelé si sami plánují a zkouší svoje vlastní lekce a získávají zkušenosti. Učí se společně s žáky, stávají se jejich průvodci. Uvědomují si, že nemusí umět pojmenovat všechno, co v přírodě najdou, ale právě hledání a otázky jsou to, co pohání přirozenou touhu dětí po poznání. 

 

Učíme v přírodě

2/2017 - 9/2018

Díky finanční podpoře SFŽP na základě rozhodnutí ministra životního prostředí realizuje Muzeum Říčany projekt zaměřený na zkvalitnění environmentální výchovy formou podpory pedagogů při plánování výuky ve školní zahradě a terénu.  V projektu je zapojeno 9 škol, z každé školy 2 pedagogové.

Pedagogové se vzdělávají ve znalosti metod výuky v terénu a praktickém poznávání přírody, sdílejí zkušenosti během workshopů a exkurzí na ukázkové školní zahrady. Do vzdělávání se zapojují také studenti pedagogické fakulty a lektoři environmentální výchovy.

Během projektu vznikly v zapojených školách školní týmy složené z minimálně dvou pedagogů, které ve spolupráci s lektorem získané poznatky přizpůsobují podmínkám konkrétních škol a tvoří plány výuky v zahradě školy a terénu v okolí školy.

Školy získaly pomůcky pro výuku v zahradě a terénu.

Školní týmy plánují ve spolupráci s vedením škol proměnu zahrady tak, aby vyhovovala potřebám výuky.  Na základě představy jednotlivých škol zpracuje zahradní architekt základní studie proměny školních zahrad. 

Získané zkušenosti z projektu shrneme do sborníku dobré praxe, kterým se budou moci inspirovat další školy. 

Manažer projektu: MgA. Adéla Venerová,  adela.venerova@muzeum.ricany.cz