Poslání, cíle, směřování

Vize

Naší vizí je muzeum, které posiluje místní identitu a zprostředkovává poznání historie, kultury a přírody regionu všem věkovým skupinám. Úsilí směřujeme k povzbuzení vzájemné spolupráce lidí, respektu, jejich zájmu a odpovědnosti ke svému okolí.   

Poslání

Poskytujeme informace o přírodě, historii a kultuře regionu. Tvoříme sbírky, dokumentujeme současnost a předáváme praktické dovednosti, které vycházejí z místních tradic. Nabízíme místo pro setkávání všech věkových skupin. Provoz muzea je šetrný k životnímu prostředí, snažíme se k tomuto přístupu inspirovat také návštěvníky. Je pro nás samozřejmostí osobní přístup, otevřenost a vstřícnost.

Naše principy vzdělávací činnosti

1)      Dáváme dětem prostor pro aktivní učení.

 • Děti mají prostor klást otázky, přicházet s vlastními tématy, navrhovat postupy řešení, diskutovat a vyjadřovat svůj postoj, podílet se na hodnocení, včetně formulace kritérií.
 • Děti mají možnost volby z více činností včetně využití IT.
 • Děti pracují s textem, obrazovými materiály i s autentickými objekty – přírodninami a historickými předměty.
 • Pracují samostatně, nebo ve skupině.
 • Děti se učí prostřednictvím zážitku, přímo realizují činnosti, vyzkouší si různé věci na vlastní kůži a pracují vlastníma rukama.

2)      Zážitek je reflektován a je motivací k dalšímu učení.

 • Pro reflexi zážitku je ponechám dostatečný prostor (pravidlo 20/60/20)
 • Reflexe probíhá různými formami – výtvarně, volným psaním, záznamem do portfolia.
 • Z reflexe zážitku děti vychází pro formulaci otázek a zvýznamňování nových pojmů a zkušeností.

3)      Vycházíme ze zkušeností dětí.

 • Program stavíme na předpokládaných znalostech a zkušenostech dětí dané věkové skupiny, které získáváme ve spolupráci s pedagogem. Zkušenosti a představy dětí mapujeme různými způsoby – pojmové mapování – se zadanými klíčovými slovy, polootevřené otázky a tvrzení, aj.
 • Aktivně pracujeme s místem, kde děti žijí (rodina a okolí). Necháváme děti přinášet svoje předměty nebo písemnosti (rodinná alba, kroniky, vlastní sběry přírodnin) a dále s nimi pracujeme.

4)      Připravujeme prostředí a příležitosti pro různé styly učení.

 • Pro učební styly vizuální, sluchový, činnostní, logický a společenský volíme různé výukové aktivity. Během programu proběhnou aktivity pro všechny tyto učební styly.
 • Využíváme IT technologie – například programy pro interaktivní tabuli, chytré telefony, tablety s animacemi (vizuální styl), nahrávky rozhovorů, poznávání zvuků (sluchový), deskové hry, tvořivé činnosti (činnostní), rolové hry a diskuze (společenský), myšlenkové mapy, Vennovy diagramy, schémata a tabulky (logický styl). Připravujeme prostředí s různorodými materiály a pomůckami, využíváme venkovní prostředí (zahrady, přírodní stanoviště, ulice, parky), v interiéru používáme přírodniny a autentické objekty.

5)      Učením vytváříme u dítěte osobní vztah k místu.

 • Učíme o místě – jeho přírodě a historii, včetně příběhů, tradic, literatury a uměleckých dílech inspirovaných místem
 • Místo jako takové (např. náměstí, nádvoří hradu, okolí rybníků, památné stromy) využíváme k výuce o historii.
 • O přírodě učíme v přírodě na vybraných lokalitách – loukách, v lese, u vody. Vedeme děti k zájmu o místo a účasti na jeho kulturní a společenské žití.
 • Dáváme prostor k diskuzi o stavu a využití místa a jeho možných budoucích úpravách, např. prostřednictvím participativního rozpočtování, úprav školy v rámci školních parlamentů.

6)      Je samozřejmostí, že se chováme ohleduplně k přírodě, lidem a ŽP a vedeme k tomu děti.

 • Využíváme odpovědně materiály a energie, předcházíme vzniku odpadu, recyklujeme, kompostujeme.
 • Šetrně manipulujeme s živočichy, nerušíme je v jejich prostředí.
 • Přistupujeme s respektem k lidem, včetně pamětníků a sousedů a předcházíme konfliktům.
 • Učitel a lektor je dětem přirozeným vzorem v zodpovědném chování k ŽP.

7)      Hra, humor, potěšení z činnosti jsou běžnou součástí učení.

 • Vycházíme z našeho zájmu a činností, které nás baví.
 • Pozitivně hodnotíme a povzbuzujeme děti.
 • Ve výuce cíleně využíváme hru, nadhled, komiksy a scénky.
 • Oceňujeme kreativní a vtipná řešení.

8)      Každé dítě při učení zažije úspěch.

 • Aktivity a úkoly mají různé úrovně a jsou přiměřenou výzvou, která umožní zažít úspěch každému dítěti.
 • Kritéria hodnocení popisují kvalitní výkon, který je adekvátní věku a schopnostem dětí.
 • Oceňujeme nápady, návrhy i detailní praktická řešení.

Environmentálně šetrný provoz muzea

Hlavní budova je nízkoenergetická stavba. Stěny i střecha jsou zateplené minerální vlnou, vytápění je řešeno tepelným čerpadlem, k větrání využíváme rekuperaci. Používáme úklidové prostředky šetrné k životnímu prostředí, recyklovaný papír pro tisk a úsporné spotřebiče.  Samozřejmostí je třídění odpadů - třídíme papír, plast, sklo, nápojové kartony, hliník, nebezpečné odpady i bioodpad. V muzeu je zajištěn odběr elektroodpadu, na zahradě máme k dispozici ukázkový trojkomorový komposter. Zahradu obhodpodařujeme bez chemických prostředků, hnojíme kompostem, zaléváme užitkovou vodou ze studny, dešťová voda ze střechy je odváděna do vsakovací jímky. Najdete zde hmyzí hotel, úkryt pro netopýry a čmelín. Jsme aktivním odběrným místem pro stanici handicapovaných živočichů ve Vlašimi.

Máme parkoviště pro kola.

Provozujeme environmentální poradnu.